Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte Google Analytics.

Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Access Technology A/S, Møgelgårdsvej 14A, 8520 Lystrup, CVR: 32 83 11 92 er dataansvarlig eller databehandler for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: +45 32 20 10 53 eller kontakt@acct.dk.

Behandling af persondata og formål

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Vi er databehandler for de oplysninger som vores kunder vil have registreret om medarbejdere og borgere, i vores systemer.

For at benytte IC systemet er det nødvendigt at kunden registrerer borgernes navn, ID nummer og adresse, samt medarbejdernes navn og ID nummer. Systemet registrerer hændelser hos borgeren fx alarmtryk eller automatisk alarmering (fx hvis en borger har forladt deres seng og er ikke kommet tilbage). Den lovlige hjemmel er opfyldelse af kontrakt.

For at benytte ADK systemet er det nødvendigt at kunden registrerer navn, tlf. og e-mail på de personer der skal have adgang til døre. Den lovlige hjemmel er opfyldelse af kontrakt.

I nogle tilfælde hvor det ønskes at vi installerer systemerne hos borgeren eller virksomheden modtager vi adresse og tlf. nr. Den lovlige hjemmel er opfyldelse af kontrakt.

Vi er dataansvarlig for de oplysninger vi har på vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Vi registreret kontakt og betalingsoplysninger for at kunne afregne og kommunikerer. Den lovlige hjemmel er opfyldelse af kontrakt.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Systemernes log slettes af den dataansvarlige selv. Hvis kundens aftale med hos ophører slettes alt data efter eventuel overlevering er sket.

E-mails omkring installation og oprettelse slettes så snart oprettelse og installation er udført.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, såsom hosting af datacentre, e-mail og filservere og bogholderisystemer. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til revisorer, banker, inkasso og advokater.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Introduction

When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

Cookies

The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile etc. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you can not access.

The website contains cookies from third parties, which to a varying extent may include Google Analytics.

Privacy Policy

We take your data protection seriously. We process personal data and have therefore adopted this privacy policy which tells you how we process your data.

Access Technology A / S, Møgelgårdsvej 14A, 8520 Lystrup, CVR: 32 83 11 92 is the data controller or data processor for the information we collect about you and we ensure that your personal information is processed in accordance with the law.

If you wish to contact us regarding our processing of personal data, you can do so at: +45 32 20 10 53 or kontakt@acct.dk.

Processing of personal data and purpose

Personal information is all kinds of information that to some extent can be attributed to you.

We are the data processor for the information that our customers will have registered about employees and citizens in our systems.

To use the IC system, it is necessary for the customer to register the citizens ‘name, ID number and address, as well as the employees’ name and ID number. The system registers incidents with the citizen, eg alarm pressure or automatic alarm (eg if a citizen has left their bed and has not returned). The legal basis is fulfillment of contract.

To use the ADK system, it is necessary for the customer to register the name, telephone number and e-mail of the persons who must have access to doors. The legal basis is fulfillment of contract.

In some cases where it is desired that we install the systems at the citizen or company, we receive the address and telephone number. The legal authority is fulfillment of the contract.

We are data responsible for the information we have about our customers, partners and suppliers. We registered contact and payment information in order to settle and communicate. The legal basis is fulfillment of contract.

If you do not want us to process this information, it can be problematic to maintain and comply with any agreements entered into.

Privacy policy in connection with recruitment

Upon receipt of the application and appendices, the submitted material will be read by the relevant manager for the purpose of being able to answer and assess the content in relation to a defined job.

Applications and vouchers are shared internally with relevant people in the recruitment process and are not passed on to others outside the company.

Application and vouchers are saved until the right candidate is found and the recruitment process is completed. After this, the application and appendices will be deleted.

In the case of unsolicited applications, the application and attachments are stored for a maximum of 6 months, after which it is deleted.

If the application and appendices are stored for more than 6 months, separate consent is obtained from the candidate.

Security

We have taken appropriate technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or made known to unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

Data minimization

We collect, process and store only the personal data necessary to fulfill our stated purpose.

Data is kept up to date

As our service depends on your data being correct and up to date, we ask you to inform us of relevant changes to your data. You can use the contact information above to notify us of your changes, and we will make sure to update your personal data. If we become aware that data is incorrect, we will update the information and notify you.

Period of storage

The information is kept for as long as necessary. The period depends on the nature of the information and the background of storage.

The logs of the systems are deleted by the data controller himself. If the customer’s agreement with at terminates, all data will be deleted after any delivery has taken place.

Installation and creation emails will be deleted as soon as creation and installation are completed.

Period of storage

The information is kept for as long as necessary. The period depends on the nature of the information and the background of storage.

The logs of the systems are deleted by the data controller himself. If the customer’s agreement with at terminates, all data will be deleted after any delivery has taken place.

Installation and creation emails will be deleted as soon as creation and installation are completed.

Disclosure of information

We use a number of third parties for the storage and processing of data, including providers of IT solutions, such as hosting data centers, e-mail and file servers and accounting systems. These process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes. Where applicable, data is passed on to accountants, banks, debt collectors and lawyers.

We only use data processors in the EU or secure third countries, as well as companies in countries that can provide your information with adequate protection.

Your rights

You have the right at any time to be informed of what data we process about you, where it comes from and what we use it for. You can also be informed how long we store your personal data and who receives data about you, to the extent that we pass on data in Denmark and abroad.

If you request it, we may inform you of the data we process about you. However, access may be restricted for the sake of other persons’ privacy protection, to trade secrets and intellectual property rights.

You can make use of your rights by contacting us. You will find our contact information at the top.

If you believe that the personal data we process about you is inaccurate, you have the right to have it corrected. You must contact us and inform us of the inaccuracies and how they can be corrected.

In some cases, we will have an obligation to delete your personal data. This applies, for example, if you believe that your data is no longer necessary for the purpose for which we collected it, you can ask to have it deleted. You can also contact us if you believe that your personal data is being processed in violation of the law or other legal obligations.

Here you also have the opportunity to lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency.

When you contact us with a request to have your personal data corrected or deleted, we will investigate whether the conditions are met, and if so, implement changes or deletion as soon as possible.

You have the right to object to our processing of your personal data. You can use the contact information at the top to submit an objection. If your objection is justified, we will make sure to stop processing your personal data.

You have the option of using data portability, in which case you want your information transferred to another data controller or data processor.